Huurdersoverlegavond 2015

Hieronder vindt u het verslag en de gegeven presentatie van onze huurdersoverlegavond van 9 juni 2015 te Hilversum.

Het bestuur van de HGO
Het bestuur van de HGO

Aanwezig namens HGO:
Dhr. B. van Geenen (voorzitter)
Dhr. K. van Beest (vicevoorzitter)
Dhr. W.A. v.d. Greft (secretaris)
Dhr. J. Ruijzendaal (penningmeester)
Mw. L. Daselaar (notuliste en kandidaat-secretaris)
Afwezig met kennisgeving: Dhr. H. Dijks (algemeen bestuurslid)

Namens de werkorganisatie:
Dhr. L. Lieberwerth (R.v.T.)
Dhr. P.J. Prinsen Geerligs

1.Opening:

Om 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering en heet hij iedereen hartelijk welkom.
Voordat de vergadering begint, deelt de voorzitter mede dat Dhr. Kuiper van Woningnet helaas heeft afgezegd wegens trieste familiaire omstandigheden. Door deze mededeling verlaten de gasten van H2O helaas de zaal, daar zij alleen daarvoor waren gekomen. Het verzoek om toch te blijven, daar wij als HGO een vervanger hebben gevonden in Dhr. P.J. Prinsen Geerligs van Gooi en Omstreken om in zijn plaats ons te informeren over woningnet en de nieuwe woningwet, mag helaas niet baten.

Er hadden zich 72 personen aangemeld, wij tellen nu 55 personen. Drie personen hebben zich afgemeld, t.w. Dhr. J. Kreuning, Dhr. J. Plagge en Mw. H. Slim.

2.Vaststellen/aanvullen agenda:

De agenda wordt vastgesteld.

Dhr. B. van Geenen (voorzitter)
Dhr. B. van Geenen (voorzitter)

3.Mededelingen en ingekomen stukken:

Er zijn klachten binnengekomen van de Stalpaertstraat. Er is een mail binnengekomen van een bewoner uit de Erasmuslaan die het niet eens is met de maximale huurverhoging, die hij heeft gekregen.
Deze klachten/opmerkingen zullen wij op de eerstvolgende vergadering met de directie Gooi en Omstreken bespreken.

4.Verslag 13 mei 2014:

Dit verslag kon worden gedownload en er liggen nog exemplaren ter inzage.
Tevens liggen er woonwijzers voor de bezoekers, die zij kunnen meenemen.
Omdat er geen vragen c.q. opmerkingen zijn over dit verslag, wordt dit akkoord bevonden.

5.Overzicht van zaken van het jaar 2014:

Er is vergaderd:
-Dagelijks bestuur 9x
-Algemeen bestuur 10x
-Overleg met corporatie 3x
-Overleg met Raad van Toezicht 1x
-Overleg in het H2O (overlegorgaan v.d. huurdersverenigingen Gooi- en Vechtstreek 3x

Er is kennis vergaard en samenwerking gezocht met:
-Landelijke bewonersdag, vanuit de woonbond
-Provinciale woonbond Noord-Holland
-Versa Welzijn Hilversum
-Vrijwilligersorganisaties Gooi- en Vechtstreek
-AEDES congres, Vereniging van corporaties

Er zijn resultaten geboekt:
-Wij hebben gefungeerd als bemiddelaar voor huurders en vragen op de juiste plek kunnen routeren.
-Adviezen ingediend bij nieuwbouw projecten en energievoorziening.
-Huurverhoging (2014) en (2015) akkoord bevonden.
Het volledige HGO-advies voor zowel 2014 als 2015 is te lezen op onze website.

6. Plannen voor 2015:

De voorzitter deelt mede, dat er het afgelopen jaar veranderingen hebben plaatsgevonden en gaan plaatsvinden binnen het bestuur van de HGO.
Sinds 2015 is hij aangetreden als voorzitter, Dhr. V. Beest is vice voorzitter geworden en Dhr. V.d. Greft zal m.i.v. 1 januari 2016 aftreden als secretaris en worden opgevolgd door Mw. Daselaar.
De HGO zal trachten in de 2e helft van 2015 een nieuwe notulist(e) te vinden.
Dhr. Dijks blijft algemeen bestuurslid en Dhr. Ruijzendaal blijft penningmeester.
Helaas is ons ondersteunend lid Dhr. N. Koenders begin dit jaar overleden.

Dit jaar zijn wij akkoord gegaan met de huurverhoging, zoals de corporatie Gooi en
Omstreken die heeft voorgesteld, t.w. 1% tot een jaarinkomen van € 43.507,– en 5% daarboven. Dit laatste wel met een kanttekening dat wij volgend jaar dit opnieuw zullen bekijken.
De huren onder de liberalisatiegrens NIET laten stijgen tot boven deze grens.
De huren die niets te maken hebben met de verhuurdersheffing, boven de liberalisatiegrens, enkel inflatiecorrectie.
Bij dalend inkomen is er de mogelijkheid om het extra inkomensafhankelijke deel van de huur met terugwerkende kracht aan te passen.

De verhuurdersheffing is opgelegd door het Rijk, daar kunnen wij niets aan doen.
De afdracht van de corporatie aan het Centraal Fonds Volkshuisvesting en sanering van corporaties die in de financiële problemen zijn gekomen, daar heeft de corporatie hun solidariteitsheffing afgedragen (de HGO was het daarmee eens)

Over het begrip QOS, kwaliteit van service: Wij vinden het van belang dat het huidige serviceniveau van de corporatie wordt gehandhaafd.
Grote investeringen in energiebesparende maatregelen voor het hele woningbestand zonder dat daar een (extra) huurverhoging tegenover staat. De besparing is voor de huurder.

De plannen van het Kabinet stemmen ons niet gerust.
Er is nu wel een akkoord van de Woonbond en AEDES, dat de huren alleen met de inflatie mee mogen stijgen, maar dit moet nog worden goedgekeurd door het kabinet. Indien de huurverhogingen zo zouden doorgaan als de laatste jaren, wordt dit een (te) groot deel van het besteedbaar inkomen. Waar eindigt deze explosie van huurverhogingen?
Nieuwbouw in het domein van de sociale woningbouw komt door economie en kabinetsbeleid steeds meer onder druk te staan.

Wij als HGO willen meer per e mail met onze achterban gaan communiceren. Het is lastig om 7.000 leden te bereiken. Op onze website zullen wij vragen om de e-mail adressen en mogelijk een artikel in het Woonmagazine van de corporatie.
Onze bijdrage aan de Nieuwsbrief willen wij digitaal gaan aanbieden.
We blijven onze website moderniseren en up-to date houden.
Wij zouden graag van u willen vernemen welke vragen en onderwerpen volgens u op het gebied van sociale huur onderbelicht zijn gebleven.
Als aanvulling op deze presentatie meldt Dhr. v.d. Greft dat wij het onderwerp zonnecellen hebben besproken. De corporatie heeft geantwoord dat hun prioriteit ligt bij het energiezuinig maken d.m.v. isoleren van de woningen met grote onderhoudsprojecten. Indien huurders zonnecellen willen zullen zijzelf initiatief moeten nemen. Bij de corporatie heeft e.e.a. op dit moment dus geen prioriteit.

Vragen uit de zaal

Vragen door huurders uit de zaal:

Enkele bewoners van 17 appartementen aan de Stalpaerstraat hebben een lijst
van vragen opgesteld betreffende:
-rommel in de hal
-fietsen in de hal
-Lichten kapot in keldergang, lift en galerij
-Entree straatzijde wordt overwoekerd door onkruid en er staat vuilnis, dat maar
niet wordt verwijderd.

Ook een bewoner van de Oosterenghweg komt met klachten over het verwaarlozen van tuinen en onaangepast gedrag van sommige bewoners.

Samengevat gaat het eigenlijk over wijkbeheer.
Wij als HGO gaan deze problemen voorleggen aan de corporatie, wij zijn in deze bemiddelaars voor de belangen van de huurders, concreet kunnen wij verder niets doen.
Ook wordt de vraag gesteld hoe het is geregeld met het incidenteel bewonen van een woning, b.v. dat men soms constateert dat sommige huurders 10 maanden in het buitenland verblijven en maar 2 maanden op het huuradres.
Antwoord: dit is wettelijk toegestaan, indien men aan de verplichtingen zoals huur en energiekosten voldoet.

Op de vraag hoe vaak je een woning mag weigeren, is het antwoord:
Je mag zo vaak weigeren als je wilt.

Dhr. v.d. Heiden uit Hilversum vraagt hoe het mogelijk is, dat mensen die hun koopwoning verkopen, in een sociale huurwoning kunnen gaan wonen. Deze mensen zijn vaak op leeftijd en op een gegeven moment zouden zij op kosten van de gemeenschap b.v. een aanpassing krijgen (traplift e.d.). Aan de andere kant zitten jonge gezinnen met kleine kinderen op een flat.
Antwoord: Dit is door de gemeente vastgelegd in een verordening, hier heeft de corporatie geen invloed meer op. Tegenwoordig krijgen jonge gezinnen wel meer kans op een eengezinswoning.

P A U Z E

7.Gastspreker Dhr. P.J. Prinsen Geerligs (manager corporatie Gooi en Omstreken):

Huurdersoverlegavond

Allereerst wordt er een promotiefilmpje vertoond van Woningwet.
Dit toont dat Woningnet op de site informatie verstrekt over het aanbod huurwoningen, zowel in de sociale huursector als particuliere en duurdere huursector. Men kan zich inschrijven en dan reageren op een geschikte woning.

Daarna geeft Dhr. Prinsen Geerligs zijn presentatie, vanuit het perspectief van de Corporatie.

Huurdersoverleg Prinsen Geerligs

Kort samengevat:

1 op 3 huishoudens woont in een huurwoning, de helft bezit een eigen woning.

Wat corporaties doen: (feiten en cijfers)

Gemiddeld € 1.291,– aan onderhoud per woning per jaar.
Investeren € 5,6 miljard aan nieuwbouw.
1 op de 3 huurders is 65+.
Het imago van de corporaties is beschadigd door b.v. wanbeleid van Vestia, gelukkig waren de corporaties in het Gooi hierbij niet betrokken.

De nieuwe woningwet, die per 1 juli 2015 ingaat heeft gevolgen voor de corporaties en de huurders.

Doelgroep sociale huurwoningen:
Tijdelijk (5 jaar) verruimd met extra groep tot €38.950,–

Vanaf 1-1-2016:
Passend toewijzen. Minimaal 95% van de huurtoeslagontvangers onder de voor hen geldende huurtoeslaggrens huisvesten:
€ 576,– voor 1 en 2 personen.
€ 618,– voor 3 en meer personen.

Status Amvb: Raad van State moet dit nog goedkeuren.

Denkbare gevolgen van passend-heidstoets:
-Keuzemogelijkheden beperkter, effect op doorstroming.
-Hoe houden we huurwoningen betaalbaar na renovatie, duurzaamheids maatregelen en fysiek toegankelijk maken.
-Lagere huren betekent minder inkomsten en investeringscapaciteit corporaties.
-Beroep op huurtoeslag neemt wellicht af.
-Wellicht kleiner bouwen voor betaalbaarheid nu versus gewenste voorraad op lange termijn.

Andere samenwerking:
-Corporatie draagt naar redelijkheid bij aan uitvoering van gemeentelijk beleid, woonvisie is basis voor prestatieafspraken corporaties en gemeente.
-Huurdersorganisatie is volwaardig partner bij opstellen prestatieafspraken. De betaalbaarheid blijft een grote zorg. Lastig voor corporaties, want huur is niet het enige component.
-Dalende inkomens
-Stijgende huren
-Stijgende lasten/heffingen (bijv. energie en zorg)

Overige ontwikkelingen:
Scheiden wonen en zorg:
-Gescheiden financiering
-Minder indicaties voor verzorgingstehuis.

Energiebesparing:
-Convenant in 2020 energielabel B.

Vanuit de zaal krijgt Dhr. Prinsen Geerligs complimenten, dat hij zo snel heeft geanticipeerd met deze goede presentatie.

8. Sluiting:

De voorzitter sluit rond 21.30 uur de vergadering en voor wie nog even wil napraten, is er nog een hapje en een drankje.
Huurdersoverleg