Huurdersoverlegavond 2016

Hieronder leest u het verslag van onze huurdersoverlegavond van 9 juni 2016 te Hilversum.

Aanwezig namens HGO:
Dhr. B. van Geenen (voorzitter)
Dhr. K. van Beest (vicevoorzitter)
Dhr. J. Ruijzendaal (penningmeester)
Mevrouw L. Daselaar (secretaris)

Afwezig:
Dhr. H. Dijks (algemeen bestuurslid)

Namens de werkorganisatie:
Dhr. L. Lieberwerth (R.v.T.)
Dhr. P.J. Prinsen Geerligs
Mevr. J. Brummelman
Daarnaast zijn er 18 leden aanwezig.

1. Opening
Tot de aanwezigheid van Dhr. van Geenen zit Dhr. van Beest de vergadering voor. Hij heet iedereen van harte welkom op de huurdersoverlegavond. De bestuursleden en notulist worden voorgesteld.
Er is geen presentielijst opgesteld. Achteraf zal iedereen zijn naam noteren.

2. Vaststellen/aanvullen agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn vragen van huurders binnengekomen. Deze zijn beantwoord en de vragen worden meegenomen naar het overleg met de directie.

4. Verslag 9 juni 2015
Opgemerkt wordt dat het verslag niet is ontvangen. Dit klopt, het verslag is te downloaden vanaf de website. Twee heren merken op dat dit niet handig is voor mensen die geen beschikking hebben over een computer.
De agenda heeft ook in het magazine van de corporatie gestaan dus deze was voor iedereen beschikbaar.
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

5. Overzicht van zaken van het jaar 2015
HGO woont diverse bijeenkomsten bij. Er is regelmatig vergaderd met de directie van de corporatie en met de RvT. De contacten met deze instanties zijn erg goed. Ook is er overleg met H2O, een overlegorgaan met diverse organisaties.
Inzake de prestatieafspraken zijn de huurdersorganisaties een volwaardige partij in de gesprekken met de gemeente en de corporatie.

De volgende vergaderingen/bijeenkomsten zijn bijgewoond door één of meerdere leden van het bestuur:
- Vergaderingen van de Woonbond, afdeling Noord Holland
- Landelijke Huurdersdag op 10 oktober 2015 in Utrecht
- Eigen kracht
- Dag van het Wonen op 10 december 2015 in Hilversum
- Landelijke bewonersdag

Alles wat in 2015 gedaan is, is te lezen in het jaarverslag zoals dat is geplaatst op de website.

6. Plannen voor 2016
De voorzitter vraagt of er nog onderwerpen zijn die onderbelicht blijven.
Mevrouw is voorzitter van een bewonerscommissie en merkt op dat de commissies geen geld meer krijgen om iets te doen. Mevrouw vraagt om dit onder de aandacht te brengen. De minister moet weten wat hij teweeg brengt. Mevrouw heeft dit zelf al bij de corporatie onder de aandacht gebracht, maar deze kan hier niets aan doen in verband met de nieuwe wetgeving. Dit punt zal door HGO meegenomen worden.

Een aanwezige vraagt zich af of het wel nodig is dat HGO bij al die vergaderingen aanwezig is. Moet HGO zich niet alleen bezighouden met wat er echt toe doet voor de huurders? Met andere zaken zijn immers al zoveel mensen bezig.
De voorzitter vertelt dat voor het maken van prestatieafspraken de gemeente Hilversum 35 dagdelen heeft gereserveerd. Als HGO hier bij alle gemeenten bij wil zijn kost dit veel menskracht. Sinds vorig jaar mogen de huurders bij de gemeenten aan tafel gaan zitten samen met de corporaties, om inspraak te hebben in bepaalde zaken. De voorzitter is van mening dat als HGO ergens iets van vindt, zij ook aan tafel moet gaan zitten. De bijeenkomsten worden bijgewoond om inbreng te geven en de handtekening van HGO is nodig om de prestatieafspraken te kunnen bevestigen. Het vergt wel veel tijd en kennis.
Nieuwe bestuursleden zijn nodig en van harte welkom.
HGO zet zich in voor het belang van de huurder. Dat doet de Woonbond eveneens, als enige andere organisatie. Het is dus ook zeker belangrijk om naar de bijeenkomsten van de Woonbond te gaan.

Mevrouw woont in Bussum in een appartementencomplex en vraagt of de woningcorporatie een vinger in de pap heeft als er een nieuwe bewoner in het trappenhuis komt. Als de leeftijdscategorie aan het complex gekoppeld is dan wel maar anders niet. Mevrouw wil graag in goed overleg met elkaar de regels van het trappenhuis in stand houden. Tot nu toe heeft zij gelukkig nog geen last van overlast.

Meneer woont op de Kamerlingh Onnesweg in een appartementencomplex. Hij vraagt of er een mogelijkheid is dat er een handleiding gemaakt wordt voor het complex in het Engels en Arabisch en mogelijk andere talen. Dit omdat bijvoorbeeld de regels voor het wegbrengen van het vuil niet duidelijk zijn voor de buitenlandse bewoners. Dit punt zal meegenomen worden naar de corporatie.

Mevrouw komt uit Bussum, de Weidehof. Er zijn verschillende huizen waar maar één persoon woont, terwijl dit een eengezinswoning is. Op het moment dat iemand op een bepaalde plek woont kan hier niets aan gedaan worden. Er zijn geen regels meer over in welk type woning iemand moet wonen.

7. Woningwet 2015
HGO heeft een aantal punten opgesteld als wensenlijstje dat meegenomen wordt naar de gemeente.
- Liberalisatie en verkoop van woningen
   - bestaande woonvoorraad moet beschikbaar blijven
   - huurverhogingen boven de liberalisatiegrens moeten vermeden worden
   - verkoop van woningen alleen als er nieuwbouw tegenover staat
- Zoveel mogelijk nieuwbouw, maar van alle nieuwbouw die gerealiseerd wordt dient de helft sociale woningbouw te zijn
- Huisvesting van specifieke groepen
- Kwaliteit en duurzaamheid van woningen naar hedendaags niveau. Alle nieuwbouwwoningen minimaal label A
- Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed
De vergadering is het eens met deze punten.

Meneer merkt nog een keer op dat de directe problematiek voor de huurders belangrijk is voor HGO, en niet alles eromheen. De voorzitter vertelt dat HGO er niet is om klachten van huurders te behandelen.
Mevrouw heeft altijd een goede samenwerking gehad met Gooi en Omstreken, klachten worden altijd goed behandeld - hier is HGO niet voor nodig.
Voor klachten over reparaties is er een klachtencommissie.

Statushouders in een woning moeten beter begeleid worden. Ook dit punt wordt meegenomen.

Er is nog een vraag in verband met het onderhoud van de centrale verwarming. Dit wordt nu gedaan door Bonarius maar over de monteurs van deze firma zijn diverse klachten.
Dit wordt meegenomen naar de corporatie.

8. Sluiting
De voorzitter sluit rond 20.45 uur de vergadering. Na de pauze is er een presentatie over Blaricumse Buurtjes, die gehouden wordt door Mw. Lanphen.
Het principe is, dat er een cirkel wordt gevormd door een aantal mensen (liefst niet meer dan 30) met 1 persoon als centraal aanspreekpunt (cirkelaar genoemd).
Hij/zij krijgt via e-mail een verzoek van iemand over uiteenlopende zaken, zoals iemand bezoeken bij eenzaamheid, boodschappen doen of samen naar een concert gaan.
Dit geeft een gevoel van veiligheid, maar ook van sociale verbinding en kan in elke wijk worden ingezet.