Adviesaanvraag huurverhoging 2014

Aan de Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken
Postbus 329
1200 AH Hilversum

t.a.v. de heer J. Flemminks Smid

Datum : 03 – 04- 2014.

Onze ref : U-010-14 / W.v.d.G

Onderwerp : Adviesaanvraag Huurverhoging en inkomens afhankelijke huurverhoging 2014

Geachte heer Flemminks Smid,

Naar aanleiding van uw adviesaanvraag d.d. 12-3-2014 heeft het Algemeen Bestuur van de HGO in haar vergadering van 24 maart besloten Het volgende advies uit te brengen over de door u opgevoerde punten.

Huurverhoging van 4% per 1 juli 2014 voor alle huurders met een huishoudinkomen beneden € 34.085 (inkomen 2012) die een zelfstandige gereguleerde huurwoning huren, waarbij Het Gooi en Omstreken de huur niet verder zal laten stijgen dan de huurtoeslaggrens.
Huurverhoging van 4,5% per 1 juli 2014 voor alle huurders met een huishoudinkomen tussen € 34.085 en € 43.602 (inkomen 2012) die een zelfstandige gereguleerde huurwoning huren, waarbij Het Gooi en Omstreken de huur niet verder zal laten stijgen dan de huurtoeslaggrens.
Huurverhoging van 6,5% per 1 juli 2014 voor alle huurders met een huishoudinkomen van meer dan € 43.602 (inkomen 2012) die een zelfstandige gereguleerd huurwoning huren.
Huurverhoging van 4% per 1 juli 2014 voor alle huurders die een geliberaliseerde huurwoning huren.
Huurverhoging van 2,5% per 1 juli 2014 voor alle huurders die een onzelfstandige huurwoning, woonwagen of standplaats huren.
Huurverhoging van 2,5% per 1 juli 2014 voor alle overige verhuureenheden (garages, parkeerplaatsen, winkels, kantoren, woonwagens en standplaatsen) behoudens afwijkende bepalingen die contractueel kunnen zijn opgenomen in huurcontracten voor winkels en kantoren.

Blz.3  De nieuwe voorschotten voor de kosten van de serviceverlening per 1 juli zijn gebaseerd op het verloop van de werkelijke kosten tot en met 2013 en de prijsstijgingen voor 2014

De HGO moet in deze de belangen afwegen tussen onze huurders en de Corporatie.
Wij hebben dit intensief besproken en plaatsen hierbij de volgende opmerkingen. In uw gevraagde advies staat bij alinea 2 een huishoudinkomen van tussen € 33.614 en € 43.602. Wij gaan er vanuit dat dit inkomen € 34.085 moet zijn conform uw opgave op blz. 1.

Wij lezen in uw advies aanvraag (blz.2 alinea 2) dat Het Gooi en Omstreken de huur niet verder zal laten stijgen dan de huurtoeslaggrens. Dit voornemen stemt de HGO tot tevredenheid.

De HGO merkt op: Waar eindigt deze explosie van huurverhogingenverhogingen.

Kunnen onze huurders dit zonder problemen opbrengen en moet het Gooi en Omstreken zijn beleid ná het jaar 2014 misschien meer aanpassen dan alleen het volgen van de wettelijke kaders?

Voor wat betreft de punten 1 t/m 6 stelt de HGO dat gezien de wettelijke maatregelen die zijn opgelegd door onze regering en het keurslijf waarin de Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken is geplaatst ʺafdragen van gelden aan de overheid en toch investeren in de toekomstʺ het advies voor deze huurverhoging ons voor de 2e maal zwaar weegt.

Echter na ampele overwegingen hebben we toch besloten positief te adviseren m.b.t. de huurverhoging voor de punten 1, 2, 3, 5 en 6.

Voor wat betreft punt 4 adviseren wij uitsluitend de KvL van 2,5% door te berekenen. Wat betreft het gevraagde advies Blz.3. De nieuwe voorschotten voor de kosten van de serviceverlening per 1 juli zijn gebaseerd op het verloop van de werkelijke kosten tot en met 2013 en de prijsstijgingen voor 2014. Hier kan de HGO volledig mee instemmen.

De HGO adviseert de Corporatie Gooi en Omstreken om de geplande energie beperkende werkzaamheden voortvarend uit te blijven voeren. Door het uitvoeren van deze maatregelen worden de woonlasten van de huurders enigszins gecompenseerd.

In het vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de HGO

Wilt u dit bericht delen?

Deel dit bericht