Vergadering HGO met de bewonerscommissies, 26 november 2018

Op 26 november jl. vergaderde de HGO geanimeerd met een aantal bewonerscommissies. Deze commissies hadden gereageerd op een oproep om zich bekend te maken bij de HGO, aangezien de corporatie deze gegevens niet meer ter beschikking mag stellen van derden (privacy wetgeving!).

De volgende commissies waren aanwezig:
Koningshof, Marimba, Hilversum
Meentzicht, Heulsteate, Bussum
Bericht van verhindering was er van De Heul, Bussum

Het betrof een vergadering zoals aangekondigd op de afgelopen huurdersoverlegavond. Hij vond plaats in het nieuwe HGO-kantoor in Laren, gevestigd aan Klooster 44.
In een goede sfeer werden ideeën en standpunten uitgewisseld, waarmee het ook duidelijk werd op welke onderdelen de HGO de diverse commissies zou kunnen ondersteunen.
De avond werd besloten met een hapje en een drankje.
Voor diegenen die niet aanwezig waren volgt hier het verslag van die avond.

Vergadering HGO met de bewonerscommissies, 26 november 2018 te Laren

Aanwezig:
HGO: Ed Beuker, Henk Calis, Henk Dijks (voorzitter), Cristina Henderson, Johan Ruijzendaal, Frans Ruijter
Bewonerscommissies:
Koningshof: Magda Camferman en Lily Fraanje
Heulstaete: Bert van Driel, Loes van Driel, Lorie Dekker, Carel Pabon
Meentzicht: Cees Huisers, Gees van Os, Truus Ulenberg, Henk Witteveen
Marimba: Gre Bakker, Els van de Veer

1. Opening
Henk Dijks heet alle aanwezigen van harte welkom en bedankt hen voor hun komst.

2. Voorstelrondje
Henk Dijks stelt de HGO-leden voor. De leden van de bewonerscommissies stellen zichzelf voor en vertellen welke commissie zij vertegenwoordigen.

3. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.

4. Info HGO
Henk Dijks geeft aan dat de reden van deze vergadering is dat de HGO meer contact wil hebben met haar achterban. In het verleden is dat niet altijd naar wens verlopen.
Hij schetst de werkzaamheden van de HGO en geeft algemene informatie over wat er speelt:
a. Tot voor kort had de HGO gestructureerd contact met de Alliantie en Dudok via de H2O-vergaderingen. Beide andere huurdersverenigingen gingen professionele ondersteuning inhuren. Deze persoon trok echter veel werk naar zich toe. Wij konden hier niet mee instemmen: het gaf veel extra overleg, dus extra werk en ook de kosten waren aanzienlijk. Gezien onze goede contacten met G+O is professionalisering ook niet nodig. Er zijn wel trainingen gevolgd bij de Woonbond, maar wij wensen geen professionals te worden of mensen in dienst te hebben.
b. Mei volgend jaar willen we een enquête houden onder onze huurders. Wat vinden ze van de HGO en waarop moeten wij ons focussen richting G+O en de gemeentes? Door wetsveranderingen is de positie van huurdersverenigingen versterkt. Wij maken nu prestatieafspraken met de gemeentes over te bouwen huurwoningen en mogen twee leden voordragen voor de Raad van Bestuur van de corporatie. Momenteel hebben we 4 kandidaten beoordeeld op geschiktheid, maatschappelijke betrokkenheid en communicatievaardigheden. Ook duurzaamheid hebben we zwaar laten wegen, naast technisch en financieel inzicht en de wijze van omgang met bewoners. Henk meldt dat één kandidate voor ons favoriet is, vanwege haar nadruk op verbetering van bestaand bezit. Ook heeft ze geen commissariaten en wil een praktische vertaling van waar ze voor staat.
c. De woningmarkt is in regio’s ingedeeld. Wij zijn ingedeeld bij de regio Amsterdam. Er moet nog blijken hoe dat zal uitpakken. Wel hebben we dispensatie gekregen voor Bunschoten, omdat we daar al woningen hebben. In Baarn mogen we alleen renoveren, geen nieuwbouw plegen.
d. Het contact met de corporatie is goed. Het nieuwe ondernemingsplan van G+O is inmiddels besproken m.b.t. duurzaamheid, veiligheid en kwalitatief goede woningen, evenals de gehouden enquête van G+O, die helaas weinig respons opleverde. Het blijkt dat niet iedereen de enquête gekregen heeft. Doordat bij G+O en bij HGO weinig mailadressen van bewoners bekend zijn, is het contact met de achterban moeilijk. Dit is een aandachtspunt!
e. Alle corporaties gaan wooncoaches instellen. G+O start in de Hilversumse Meent. Dit is een project om ouderen te bevragen over hun woonbevindingen en woonwensen. Meer dan 50% van onze huurders is ouder dan 65. De inventarisatie gaat wijk voor wijk.
f. De HGO maakt prestatieafspraken met alle gemeentes uit de regio. Alle bestuursleden hebben een gemeente, samen met iemand van G+O. Dit is een heel moeizaam proces, vanwege de terughoudendheid van de gemeentes, vooral van Gooise Meren en Hilversum. Onze invloed blijkt beperkt te zijn, er wordt veel buiten ons om beslist.
Vraag: Komen er bij ons geen containerwoningen? In het verleden hadden we die bij de Ant. Fokkerweg, dat heeft veel gekost en ze moesten na 10 jaar afgebroken worden. G+O wil best bouwen, maar krijgt geen grond. Wij streven ernaar dat 1/3 deel van alle nieuwbouw sociale sector is, Hilversum wil slechts 15% op het Philips complex. Ook is er een enorm probleem met betaalbare starterswoningen. Doorstroming is moeilijk en alle nieuwbouw wordt duur, door grondprijzen van de gemeente en hogere bouwkosten door tekort arbeiders en de lasten voor de corporatie t.b.v. de overheid.
g. Visitatie G+O: Henk meldt dat de HGO de corporatie als goed beoordeeld heeft.
h. HGO heeft veel informatie van en overleg met de Woonbond.
i. Het verkoopbeleid van G+O: geen verkoop niet-DAEB-woningen (sociale huurwoningen) op dit moment.
j. G+O heeft een inflatievolgend huurbeleid, dus nu 1,4 % huurverhoging (2018). Geen inkomensafhankelijke huurstijging meer.

5. Onderling contact
Contact was er niet met de bewonerscommissies. Ook op de uitnodiging voor deze avond hebben 5 commissies niet gereageerd. Er wordt gemeld dat de mail niet wordt beantwoord door de HGO. Dit punt was ook al op de huurdersavond gemeld. Op de site van de G+O staan wat gegevens van huurdersorganisaties, maar in het kader van de wet AVG is verkrijgen van gegevens van commissieleden moeizaam. Zou de G+O hier een rol kunnen spelen? HGO kaart het aan.

6. Ontwikkelingen
Al gemeld.

7. Inbreng bewonerscommissies:
Servicedienst: Zou HGO de servicedienst aan de orde willen stellen bij G+O? Men heeft het gevoel dat G+O geen overzicht heeft over identieke klachten uit hetzelfde gebouw. Klachten zouden moeten worden gebundeld, ook klachten over energielabels (b.v. label B, maar wel lucht afzuigen in de woning en een oude cv-ketel, met veel energieverlies). De bewonerscommissies zullen hun klachten bundelen en doorgeven. Als G+O van meerdere bewoners dezelfde klachten krijgt, kan men pro-actief werken. Dat is nu niet het geval. G+O heeft n.a.v. de enquête de wens uitgesproken om klachten in één keer op te lossen, nu moet je nog meerdere keren bellen voor 1 klacht. Oorzaak: uitbesteding. G+O heeft nu onvoldoende inzicht of een klacht is afgehandeld en hoe. Gaat daar ook niet achteraan. HGO zegt toe dit aan te kaarten bij G+O en ze te vragen om b.v. een feedbackbericht te sturen na afhandeling van een klacht. Ook moeten ze beter letten op algemene dingen die niet in het huis zijn, maar aan de buitenkant of de trappen.
Als de bewonerscommissies er niet uitkomen met G+O na inlevering van de gebundelde klachten, dan zorgt HGO ervoor dat ze dit met de corporatie opnemen en de termijn bewaken wanneer het wordt opgelost. G+O is momenteel bezig met een inhaalslag qua automatisering. Ook is er krapte qua bezetting, want er zijn extra woningen bijgekomen en er zijn mensen ontslagen tijdens crisis. Momenteel worden er extra mensen aangenomen.
Bewonersmutaties: Door de privacywetgeving krijgen de commissies geen informatie meer over bewonersmutaties. Namen en ingangsdatum nieuwe huur mogen niet meer gemeld worden. Daardoor krijgen nieuwe bewoners geen welkomstbloemetje met briefje meer. HGO gaat G+O vragen om in het huurcontract op te nemen dat de nieuwe bewoner toestemming geeft dat zijn naam wordt doorgegeven aan de bewonerscommissie.
Spreiding statushouders: G+O reageert niet of onvoldoende op verzoeken van de commissies om niet alleen statushouders te plaatsen in de flats. HGO gaat dit aankaarten. Ook wil men geen voorrang voor statushouders. Taakstelling voor de gemeente blijft echter bestaan: al kentert de publieke opinie, de wet is nog niet veranderd.
Mutatiebeleid 50+ woning: Ouderenwoningen worden nu vaak toegekend aan jongeren omdat ouderen er niet op schrijven (te duur). In hoeverre wordt er gekeken of er bij mutatie weer een vijftigplusser inkomt? Huurverlaging is een mogelijkheid om ze beschikbaar te houden voor ouderen. Blijft het nu een 50+ woning of verandert het label ook, als er een jongere inkomt? HGO gaat het navragen.
Bijdrageverhoging: De bewonerscommissies willen graag een verhoging van de bijdrage per bewoner. Contractueel is er niets geregeld m.b.t. inflatie. De bijdrage is nu 2,5 euro per woning met een minimum van 280 euro. We krijgen nu ook al geen geld meer voor speciale activiteiten. HGO gaat dit aankaarten.

8. Rondvraag
- Graag een juiste vermelding van de namen van de deelnemers aan de jaarlijkse huurdervergadering!
- De vergadering acht een volgende vergadering zinvol, maar 1x per jaar is voldoende. De HGO zal voor de zomer bij de commissies navragen of er nog punten zijn voor een volgende vergadering.

9. Sluiting
Om 22.00 uur sluit de vergadering.

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.